wtorek, 10 lipca 2012

Niepełnosprawność - tak bliska, a tak daleka ....

W Polsce działa 125 kół terenowych Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym (klik) jednym z nich jest Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy (OREW) w Szczawnicy/woj. małopolskie, ul. Park Dolny 6 - placówka dla dzieci z upośledzeniem umysłowym i niepełnosprawnościami sprzężonymi w wieku od 3 do 25 lat.

Dzieci realizują tam obowiązek nauki, dzieci których stan zdrowia tego wymaga mają świadczoną rehabilitację usprawniającą ruchowo. 
Praca odbywa się w małych: 4-6 osobowych grupach lub indywidualnie, zdarza się, że zajęcia są realizowane w domach dzieci.
W placówce zatrudnieni są: pedagodzy specjalni, logopedzi, psycholodzy, rehabilitanci. W ramach zajęć dodatkowych oferowana jest hipoterapia, dogoterapia, wyjazdy na basen, zajęcia we własnej Sali Doświadczania Świata.

zdj. archiwum prywatne

Dzieci dowożone są na trasie dom – placówka – dom samochodami i Stowarzyszenia i tymi wynajętymi.
zdj. archiwum prywatne 

PRZYJĘCIE DO PLACÓWKI:
Podstawą przyjęcia dziecka jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub zajęć rewalidacyjno -wychowawczych. Dokumenty takie wydawane są przez Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne.

DO OREW UCZĘSZCZAJĄ DZIECI:
Z głębokim stopniem upośledzenia umysłowego na zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze (od 3 do 25 r. ż.)
Dzieci z umiarkowanym lub znacznym stopniem upośledzenia umysłowego i niepełnosprawnościami sprzężonymi. Niepełnosprawność sprzężona - dziecko obok upośledzenia umysłowego (w stopniu umiarkowanym i znacznym) posiada dodatkowo jedną z poniższych dysfunkcji: ruchową, wadę wzroku, wadę słuchu, autyzm.
Zajęcia w Ośrodku prowadzone są od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00. 
Warto również wiedzieć, że dla każdego dziecka opracowywany jest Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny.

zdj. z archiwum OREW Szczawnica

DLA MALUSZKÓW:

Placówka prowadzi także zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dla małych dzieci od chwili stwierdzenia u nich problemów rozwojowych do czasu rozpoczęcia nauki w szkole. Podstawą przyjęcia jest opinia o potrzebie zajęć ww wydana przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną. Wymiar zajęć to 8 godzin w miesiącu.


zdj. z archiwum prywatne
o uprawnieniach dla osób niepełnosprawnych pisałam tutaj

FINANSOWANIE:
Placówka finansowana jest z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej (edukacja i wczesne wspomaganie), Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (rehabilitacja), dotacji Gmin (dowozy), dotacji Marszałka i Wojewody (imprezy kulturalne i sportowe), składek członkowskich, wpłat 1% i innych darowizn. 

KONTAKT:
182621518
wtz.szczawnica@psouu.org.pl