poniedziałek, 28 stycznia 2013

umowy o pracę podobieństwa i różnice ... - dla laików

Podejmując zatrudnienie powinniśmy (podkreślam - powinniśmy) zawrzeć umowę, najlepiej na piśmie - ponieważ stosujemy się w życiu zasadą ograniczonego zaufania. Poniżej skromne porównanie umów: o pracę, zlecenia i dzieło.


1.
Umowa o pracę: pracownik jest dobrowolnie podporządkowany pracodawcy, co oznacza, że powinien wykonywać jego kierownicze polecenia.
Umowa zlecenie: zleceniodawca i zleceniobiorca są równorzędnymi podmiotami. Zleceniobiorca powinien kierować się wskazówkami zleceniodawcy co do sposobu świadczonej usługi.
Umowa o dzieło: Zamawiający i przyjmujący zamówienie są równorzędnymi podmiotami. Przyjmujący zamówienie ma daleko posuniętą swobodę. Zamawiający może jednak kontrolować wykonanie dzieła i wyznaczyć w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie terminu może odstąpić od umowy albo powierzyć wykonanie dzieła innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo przyjmującego zamówienie.

2. 
Umowa o pracę: pracownik musi świadczyć pracę osobiście
Umowa zlecenie: co do zasad zleceniobiorca powinien wykonywać pracę osobiście. Może jednak w określonych przypadkach, za zgodą zleceniodawcy, powierzyć jej wykonanie innej osobie, co daje zleceniodawcy pełną gwarancje, że praca będzie wykonana na czas. Za wybór osoby zastępującej odpowiada bowiem zleceniobiorca.
Umowa o dzieło: przyjmujący zamówienie może, lecz nie musi, wykonywać dzieło osobiście (chyba, że coś innego wynika z umowy). Fakt osobistego wykonania dzieła ma drugorzędne znaczenie. Jeśli przyjmujący zlecenie poleci wykonanie dzieła innym osobom, musi osobiście nadzorować, za rezultaty pracy odpowiada bowiem osobiście.

3.
Umowa o pracę: umowa starannego działania.
Umowa zlecenie: umowa starannego działania.
Umowa o dzieło: umowa rezultatu. Jej celem jest wykonanie indywidualnego, oznaczonego dzieła.

4.
Umowa o pracę: powinna być zawarta w formie pisemnej. Jeśli zostanie zawarta ustnie, pracodawca powinien najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia rozpoczęcia pracy potwierdzić ją na piśmie.
Umowa zlecenie: może być zawarta w każdej formie: ustnej pisemnej lub w sposób dorozumiany.
Umowa o dzieło: może być zawarta w każdej formie: ustnej pisemnej lub w sposób dorozumiany.

5.
Umowa o pracę: jest odpłatna. Pracownik nie może zrzec się praw do wynagrodzenia, podobnie jak umowa o dzieło.