wtorek, 19 lutego 2013

biznes plan ... teoria

O biznes planie pisałam już kiedyś tutaj  Przykład Planu ... Biznes Planu - generalnie najpierw teoria, później praktyka  -   odwróciłam kolejność, ale nic straconego ...


Biznes plan to jeden z najważniejszych dokumentów w firmie. Jego zadaniem jest opisanie przedsiębiorstwa i prowadzonej przez nie działalności, rynku, na którym działa firma oraz przedstawienia sposobów finansowania. Biznes plan to odpowiedź na pytania: kto?, co?, jak?, za ile?

Podstawowy cel, dla którego piszemy biznes plan to przedstawienie sytuacji firmy i zapoznanie z jej przyszłymi planami. Sporządzony dokument służy do pozyskania dodatkowych środków na rozpoczęcie działalności firmy oraz późniejszy rozwój.

Biznes plan ma za zadanie ocenić opłacalność danych przedsięwzięć gospodarczych. Pomimo, że stanowi on całość, to składa się z kilku elementów składowych.

Ważną częścią biznes planu jest streszczenie, ma zawierać krótką charakterystykę, założenia i skutki działań jakie mają mieć miejsce w przedsiębiorstwie. Istotne jest opisanie wybranych celów i sposoby ich realizacji. Cele dzieli się na:
cele strategiczne (długoterminowe) charakteryzują się możliwością rozwoju,
cele taktyczne (średnioterminowe) są związane z metodami działań,
cele operacyjne (krótkoterminowe) związane są ze zmianami organizacyjnymi i gospodarczymi.

Zadaniem biznes planu jest realizacja celów firma sobie postawiła.

Biznesplan często sporządzany jest jako załącznik do wniosku kredytowego, gdzie kredytobiorca musi wykazać, że przedsięwzięcie będzie przynosiło zysk.
Biznes plan jest wykorzystywany przy ocenie opłacalności przedsięwzięcia gospodarczego.

Do elementów biznes planu należą też: analiza SWOT, analiza finansowa, analiza rynku.

W dobrze sporządzonym dokumencie zawarte są informacje dotyczące firmy tj.: opis przedsiębiorstwa, przewidywane i bieżące inwestycje, sposoby finansowania i funkcjonowania firmy.

Co powinno znaleźć się w typowym biznes planie?
odzwierciedlenie aktualnej sytuacji przedsiębiorstwa z punktu widzenia finansowego i produkcyjnego,
uwzględnienie sytuacji zewnętrznej przedsiębiorstwa,
prezentację kadry przedsiębiorstwa
przedstawiać stosowane technologie produkcji,

Układ rozdziałów i podrozdziałów w biznes planie:
streszczenie,
pomysł (charakterystyka przedsiębiorstwa, sposób zarabiania),
rynek i konkurencja,
strategia rynkowa, czyli marketing (produkt i cena, promocja, dystrybucja, plan marketingowy, prognoza sprzedaży),
zespół i organizacja przedsiębiorstwa,
plan realizacji,
szanse i zagrożenia,
finanse (rachunek zysków i strat, bilans otwarcia),
załączniki

Biznes plan piszemy głównie wtedy, kiedy chcemy:
sfinansować inwestycję,
rozpoznać działalność,
zarządzać firmą

Przyszły jak i obecny przedsiębiorca musi sam sobie zadać pytanie, po co i do czego jest mu potrzebny biznes plan. Plan powinno się pisać również dla siebie, aby móc obiektywnie spojrzeć na swój biznes, jak również dla banku, który będzie mógł sfinansować biznes, dla znajomego, który ewentualnie mógłby być wspólnikiem. W zależności od tego do czego potrzebujemy planu biznesowego, tak powinien wyglądać jego kształt.

Bo ... bank najbardziej będzie zainteresowany liczbami i naszym doświadczeniem. 
Z kolei nas najbardziej będzie interesować analiza rynku i analizy strategiczne. 
Dla wspólnika najbardziej będzie liczyło się dokładne opracowanie zagadnień, którymi będziemy się zajmować.

Biznes plan pozwala zapoznać się z realną, teraźniejszą wartością firmy. Taka wiedza jest bardo przydatna w momencie kiedy chcemy na przykład sprzedać udziały w firmie.

Analiza rynku to jedna z najważniejszych części biznes planu. 
To tu w tym miejscu jest możliwość poznania otoczenia w jakim będzie znajdowała się lub znajduje się firma.
Warto jest poświęcić więcej czasu i dokładnie opracować ten rozdział, ponieważ od dobrej prezentacji w tym miejscu może zależeć sukces przedsiębiorstwa. Dobrze jest poznać potencjalnych odbiorców, dostawców i konkurentów.
Na sukces przedsiębiorstwa duży wpływ mają klienci, dlatego tak ważną sprawą jest dobre poznanie klientów i ich potrzeb. Sprzyja temu właśnie prawidłowo wykonana analiza rynku.
Grupę potencjalnych klientów można stworzyć na podstawie wzięcia pod uwagę różnych kryteriów, takich jak:
kryteria demograficzne (wiek, płeć, wykształcenie),
jednostka konsumpcyjna (osoby samotne, małżeństwa),
lokalizacja (mieszkańcy miast, mieszkańcy wsi),
styl życia,
status materialny,
charakter i warunki zakupów.

W następnej kolejności należy przedstawić branżę, w której będzie działać firma. Przedstawiamy jej historię, stopień rozwoju, czynniki jakie mogą mieć wpływ na sukces, oraz czynniki ryzyka jakie mogą być związane z działalnością w danej branży. Należy również przedstawić czynniki jakie mogą mieć wpływ na zahamowanie rozwoju naszej firmy.

Rynek powinien być także zdefiniowany pod kątem geograficznym, przedmiotowym i podmiotowym. W tym miejscu dobrze jest posiłkować się danymi liczbowymi wszędzie tam, gdzie jest to tylko możliwe. Należy podać takie wartości, jak liczba potencjalnych klientów, liczba sprzedawanych produktów, oraz liczba przychodów. W celu uzyskania danych można korzystać z różnych źródeł, jak: badania rynkowe, własne ankiety, dane statystyczne, czasopisma branżowe, itp.

Należy mieć na uwadze, że muszą to być dane wiarygodne i powinny być podparte analizą oraz wnioskami. Należy przedstawić miejsce, oraz sposób dostawy produktów. Informacje te są przedstawiane w punkcie dotyczącym dostawców, gdzie za dostawców uważa się wszystkie współpracujące instytucje. 

Analiza konkurencji służy na wskazaniu przewagi naszego przedsięwzięcia w stosunku do oferty konkurencji. Należy bardzo wyraźnie wskazać tę przewagę poprzez pokazanie wyjątkowych cech firmy, które mogą stanowić o sukcesie firmy, jak również wskazać powody, dla których uważamy, że nasz pomysł ma duże szanse na powodzenie.

Konkurent bezpośredni to taki, który działa na takim samym terenie, jego oferta jest skierowana do takiego samego odbiorcy i który proponuje taki sam asortyment. podać lokalizację konkurencji, należy opisać jej ofertę.

Na końcu może znaleźć się analiza SWOT.

Gorzej jest z częścią finansową, która opiera się na przedstawieniu wartości liczbowych.

Kolejny aspekt jest związany z kosztami, cenami i podziałem zysku. Należy też podać nakłady jakie trzeba będzie ponieść żeby nasz interes ruszył.
Na poniesione nakłady składają się między innymi koszty zakupu środków, oraz wartości niematerialnych i prawnych, opłaty administracyjne, część kapitału obrotowego, wydatki na promocję, rezerwę gotówkową na nieprzewidziane wydatki.

Po przedstawieniu kosztów w następnej kolejności należy napisać skąd zostaną pozyskane fundusze na realizację projektu. Należy porównać środki własne z funduszami pochodzącymi z zewnątrz, jak: kredyty, pożyczki, leasing, środki unijne, dotacje.

Kolejny etap w planie finansowym obejmuje prognozę sprzedaży. Punktem wyjścia w opracowaniu mogą być badania marketingowe, czy specjalistyczne programy statystyczne. Następnie należy obliczyć koszty prowadzenia działalności z podziałem na koszty stałe i zmienne. Pozwoli to na ustalenie wysokości cen.

W planie finansowym przedstawia się także rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, oraz bilans przedsiębiorstwa. Powinien on obejmować co najmniej okres pierwszych trzech lat działalności. Dobrze jest przygotować kilka wariantów szacunkowych: optymistyczny, pesymistyczny, neutralny.

W końcowym etapie biznes planu jest miejsce na umieszczenie szczegółowego harmonogramu realizacji razem z konkretnymi terminami ich realizacji, oraz nazwiskami osób, które będą odpowiedzialne za wykonanie poszczególnych zadań.

Każdy plan zawiera załączniki, w których mogą znaleźć się zdjęcia produktów, różne szkice, projekty plakatów, ulotek, różne dodatkowe obliczenia, itp.

Rola planu marketingowego w biznes planie
Ważną częścią biznes planu jest plan marketingowy. Należy przedstawić politykę cenową firmy, sposób oferowania produktów, sprzedaży, dystrybucji, oraz promocji. W tym miejscu należy opisać własną strategię marketingową. Przedstawić plan w jaki sposób zamierzamy zdobyć zaplanowany udział w rynku.
Strategia marketingowa musi wynikać z przeprowadzonej wcześniej analizy rynku. Plan powinien być napisany w taki sposób, aby na jego podstawie było widać szansę na odniesienie sukcesu.
Przy opisywaniu strategii marketingowej pod kątem produktu należy opisać to jak dany produkt będzie wyjątkowy podczas spełniania potrzeb klienta. Opisując produkt należy wziąć pod uwagę między innymi:
asortyment,
jakość,
opakowanie,
markę,
usługę,
obsługę

Do najczęściej popełnianych błędów podczas pisania biznes planu zaliczamy.....
Zdecydowana większość przedsiębiorców zaczyna tworzyć biznes plan dopiero wtedy, gdy jest on im potrzebny na już. Nie wolno zwlekać z napisaniem planu do momentu kiedy będzie się nam wydawało, że będziemy mieć na to więcej czasu. 

W biznesie najważniejsza jest płynność finansowa. Jest ona ważniejsza niż sprzedaż i zyski. Przy planach dotyczących powstawania nowego biznesu zawsze myślimy o zysku, a często kwestia płynności finansowej jest ignorowana.

Należy wiedzieć, że sam pomysł biznesowy nie wystarczy, ponieważ inwestorzy lubią wkładać pieniądze w systemy biznesowe. Tu podstawę stanowią ludzie, którzy tworzą pomysły. 

Najważniejszy jest dobry marketing. Trzeba  umieć dobrze sprzedać swój pomysł.

W planie biznesowym nie warto jest nakładać sobie niezbyt realnych do zrealizowania celów, należy skupić się na osiągnięciu pewnego wyniku.