środa, 23 maja 2012

Przykład planu, Biznes planu ....

Poniżej przykład biznes planu - to tylko przykład, ponieważ plan może mieć wiele "twarzy". Jeśli staramy się o środki unijne, środku z Urzędu Pracy na otwarcie własnej działalności gospodarczej, pamiętajmy, że taki (lub podobny) będzie od nas wymagany. 
Zgadzam się na kopiowanie n/w pod warunkiem, że w źródłach zapiszesz  www bloga. 

                                                                                              
BIZNES PLAN

I. INFORMACJE O JEDNOSTCE:
1. Informacje o firmie:
a. Nazwa firmy (wymyślić nazwę firmy, może to być pojedyncze słowo, najlepiej żeby odzwierciedlało to czym się zajmujemy: nie nazwiemy np. zakładu "króliczek" jeśli zamierzamy handlować gwoździami)
b. Siedziba i adres zakładu głównego............................................................(adres)
c. Data rozpoczęcia działalności ............................................(konkretna data założenia firmy. Pamiętajmy, że każdy przedsiębiorca musi płacić składkę ZUS. Składka ZUS jest niepodzielna co oznacza, że obojętnie kiedy założymy działalność czy to pierwszego dnia miesiąca, czy ostatniego i tak będziemy musieli zapłacić 100%)
d. Forma organizacyjno-prawna ............................................(czy jednoosobowa, czy może spółka czy coś innego?)
e. Lokalizacja działalności gospodarczej ............................................
f. Przedmiot wykonywanej działalności gospodarczej (wg PKD) ................................(każda firma musi mieć PKD, co to jest PKD i gdzie go szukać o tym przeczytamy tutaj )

2. Źródła finansowania działalności gospodarczej:
a. Udział środków działalności w planowaniu przedsięwzięciu ........................... zł., w tym:
- finansowanych ... zł.;
- rzeczowych ... zł.; w tym (wyszczególnić rodzaj wkładu rzeczowego z podaniem wartości)
b. Udział środków obcych w planowanym przedsięwzięciu gospodarczym ( pożywki, kredyty) w tym:
- kwota środków obcych: ..........................
- ogólne przeznaczenie środków obcych: ...........................................
- termin uruchomienia pożyczki ( kredytu) ................................................
- zabezpieczenie pożyczki ( kredytu) ........................................................
-spłata pożyczki - ilość i kwota rat, termin spłaty, proponowana karencja spłaty.......................

II. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA I HARMONOGRAM ZAKUPÓW FINANSOWANYCH ŚRODKAMI OBCYMI (POŻYCZKI, KREDYTY)

L.P.  
Rodzaj wydatku
Kwota brutto
        w zł.
Planowany
termin wydatku
1.
Wydatki lokalowe:
a.     zakup/ wynajem lokalu (niepotrzebne skreślić)
b.     modernizacja lokalu
............................................


2.
Zakup środków trwałych i wyposażenia firmy (nazwa i typ)
a.     ............
b.     ............
c.     ............


3.
Zakupy pierwszej partii towarów handlowych i/lub  surowców oraz materiałów produkcyjnych (podać dokładną specyfikacje)
a.   ..............
b.   ..............
c.   ..............


4.
Pozostałe wydatki (zakup materiałów biurowych,
wydatki reklamowe,
Ubezpieczenie, usługi obce itp.)
a.     ...............
b.     ...............


 5.
 Ogółem wydatki


.....................III. OPIS REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA GOSPODARCZEGO

1. Kiedy i na jakiej podstawie powstał pomysł przedsięwzięcia: ..................................................
2. Dokładna charakterystyka przedsięwzięcia: ...........................................................................
3. Harmonogram rozwoju firmy - należy podać terminy (np. rejestracji działalności zakończenia ewentualnych robót budowlanych lub remontowych rozpoczęcia działalności rynkowej, przyszłych inwestycji oraz roszczeń działalności w przyszłości itp.).............................................................
4. Określenie realistycznych celów firmy (krótkoterminowych, ewentualnie średnio i długoterminowych) ..................................................................................................................


IV. ANALIZA RYNKU

1. Portret typowego nabywcy (w przypadku nabywcy instytucjonalnego należy sporządzić - w formie załączników do analizy - opisową charakterystyka firmy lub organizacji) 
a. Typowy nabywca produktu (osoba fizyczna) oferowanego przez firmę :
· Wiek od .......do ....... lat
· Płeć ...........................................
· Wykształcenie .............................
· Zawód ........................................
· Praca ..........................................
· Stan cywilny ...............................
· Dochód od ........... do ............zł. miesięcznie
· Zainteresowania ...........................
· Styl życia ....................................
b. Charakterystyka zakupu produktu, którego dokonuje typowy nabywca (dotyczy produktu oferowanego przez firmę):
· Gdzie produkt jest najczęściej kupowany ..................................
· Jak często jest kupowany .........................................................
· Na kupno produktu konsument przeznacza miesięcznie /rocznie/ kwotę: od ......... do ........... zł.
· Jakie gatunki /marki/ produktów kupuje typowy nabywca ......................................
· Jakimi kryteriami wyboru kieruje się nabywca (cena, jakość, wygoda zakupu, lojalność wobec firmy itp.) .........................
· Jak duże znaczenie posiada produkt dla nabywcy (artykuł pierwszej potrzeby, artykuł wyższego rzędu, dobro prestiżowe itp.) .............................................................................
· Dodatkowe informacje o nabywcy ......................................................

2. Charakterystyka i analiza konkurencji. (Należy dokonać analizy firm konkurencyjnych wg podanych poniżej punktów, ze szczególnym uwzględnieniem ich słabych stron - one bowiem stwarzają przede wszystkim możliwość osiągnięcia sukcesu rynkowego)
· Nazwa firmy konkurencyjnej ..........................................................................................
· Adres firmy konkurencyjnej .............................................................................................
· Najważniejsze punkty, jakie oferuje firma konkurencyjna ..................................................
a. jaki jest wybór tych produktów:
- ile jest różnych modeli każdego produktu ...............................................................
- rodzaje wykończenia (zwykłe, luksusowe) ..............................................................
- jakość wykonania ............................................................
- dodatkowe wyposażenie sprzedawane za dopłatą .................................................
- opakowanie ......................................................................
b. Ceny produktów konkurenta w odniesieniu do przeciętnych cen rynkowych (należy podać w miarę możliwości wysokość ceny lub przedział cenowy) ...............................................
c. Ceny produktów konkurenta w odniesieniu do ich jakości:..........................................
d. Jakie usługi towarzyszące oferuje firma konkurencyjna (płatne i bezpłatne)
- gwarancja na produkt (długość gwarancji) ......................................................
- serwis gwarancyjny i pogwarancyjny .............................................................
- czy konkurent oferuje inne usługi, np., ...........................................................
- dostaw towaru do domu .................................................................
- bezpłatna instalacja ...................................................................
- inne .............................................................................
e. Czy firma konkurencyjna sprzedaje produkty identyczne lub podobne do Twoich; jeśli tak to podaj jakie: .............................................................................................................................
f. Zasięg oddziaływania konkurencyjnej firmy (osiedle, dzielnica, miasto, województwo, region, kraj): ......................................................................................................................................
g. W jaki sposób firma konkurencyjna przeprowadza dystrybucje swoich produktów (poprzez sieć własnych sklepów, poprzez sklepy pośredników, itp.): ................................................................
h. Jaki typ konsumenta obsługuje konkurencyjna firma (konsument wymagający luksusu, szukający niskiej ceny, podążający za modą, inny typ konsumenta): ..................................................
i. Lokalizacja firmy /sklepu/
- gdzie jest położony (w centrum handlowym, na uboczu, przy jednej z głównych ulic, inne możliwości) .....................................................................................................................
- czy klienci mają wygodny dostęp do firmy /sklepu/.............................................................
- czy jest dojazd komunikacją miejską (miejsca parkingowe)..................................................
- jakie inne formy mają swoje siedziby /sklepy/ w sąsiedztwie; czy ich sąsiedztwo może przysporzyć dodatkowych klientów Twojej firmie ................................................................
- bezpośrednie otoczenie sklepu konkurenta - charakterystyka (uporządkowane, czyste, nowoczesne); czy przyciąga ono taki typ konsumentów, o jaki zabiega Twoja firma ................
j. Czas otwarcia firmy /sklepu/ (czy odpowiada zapotrzebowaniu konsumentów) .....................
k. Koszt utrzymania lokalu (wysoki, niski - przyczyny) ..........................................................
l. Przepływ klientów
- ruch w ciągu dnia (duży, średni, mały) ....................................................
- o jakiej porze jest najwięcej klientów i dlaczego .......................................
m. Wnętrze firmy /sklepu/:
- wystrój wnętrza firmy /sklepu/ (atrakcyjny, wnętrze zaniedbane)...........................................
- powierzchnia (metraż, odpowiednia czy nieodpowiednia dla realizowanej działalności gospodarczej) ......................................................................................................................
- przestrzeń do wystawienia towarów /przyjmowania klienta/ ...................................................
n. Wyprzedaże i zniżki cen:
- w jakich miejscach konkurent zazwyczaj organizuje wyprzedaże o obniżki cen w swojej firmie /sklepie/ ............................................
o. Reklama konkurenta:
- w jakich miesiącach roku firma najczęściej się reklamuje; czy zwiększa reklamę w jakimś okresie w ciągu roku ..................................................................
- gdzie się reklamuje (radia, gazety, telewizja, reklama bezpośrednia, zewnętrzna, inne)..............
- ile w przybliżeniu może kosztować ta reklama (jaki jest budżet konkurenta przeznaczony na reklamę) ................................................................................................................................
- co konkurent podkreśla w swoich reklamach (ceny, jakość, warunki obsługi klientów, inne) ......
p. Charakterystyka (z uzasadnieniem) bazy klientów konkurenta (czy jest duża lojalna, itp.)..........
q. Znajomość firmy konkurencyjnej wśród konsumentów na rynku (renoma) ...............................
r. Wielkość zasobów finansowych firmy konkurencyjnej (wielkość kapitału) ................................
3. Wielkość potencjalnego rynku, na którym będzie działać Twoja firma:
a. Opis rynku geograficznego w ramach, którego mieści się potencjalny rynek, na którym będzie funkcjonować Twoja firma:
- województwo, miejscowość ..........................................................................................
- liczba mieszkańców (ilość gospodarstw domowych) ........................................................
- średni wiek mieszkańców ..............................................................................................
- warunki mieszkańców ludności (mieszkania, domy jednorodzinne itp.) .............................
- największe zakłady pracy w okolicy ...............................................................................
- główne centra handlowe z oceną ruchu klientów ..............................................................
- inne elementy charakterystyczne dla rynku geograficznego ................................................
b. Procentowy udział poszczególnych konkurentów w rynku (należy wypełnić dla największych firm konkurencyjnych działających na tym rynku):
- udział firm - .................. %
c. Docelowy udział Twojej firmy w rynku po pierwszym roku funkcjonowania - ...................%

V. STRATEGIA MARKETINGOWA FIRMY
· Sposób wejścia na rynek (założenie własnej firmy, spółka z innym przedsiębiorcą, który działa już na tym rynku, inne ewentualne rozwiązanie). Należy podać uzasadnienie dokonywanego wyboru .......................................................................................................................
· Termin wejścia na wybrany rynek (należy podać termin rozpoczęcia rynkowej działalności gospodarczej - dokonania pierwszej sprzedaży) ..............................................................

ELEMENTY STRATEGII MARKETINGOWEJ FIRMY:
1. Produkt
a. Wyszczególnienie podstawowych produktów /usług/, które zamierza sprzedawać: ...................
b. Jakie modele produktu będziesz sprzedawać: ........................................................................
c. Jakie będzie wykończenie tych modeli (kolory, wyposażenie itp.): ..........................................
d. Jaka będzie jakość oferowanych produktów w porównaniu z produktami konkurencji: .............
e. Jakie gwarancje zostaną udzielone nabywcom (w porównaniu z gwarancjami oferowanymi przez konkurencje): .........................................................................................................................
f. Jakie usługi towarzyszące zostaną zaoferowane nabywcom: ....................................................
g. Inne ważne informacje o produktach firmy: ..........................................................................

2. Cena
a. Cele jakie ma osiągnąć firma w ramach realizacji wybranej polityki cenowej (np. jak największy udział w rynku, jak największy zysk z każdej oddzielnej sprzedaży, image "taniej firmy", image "drogiej firmy") ...................................................................................................................
b. Strategia cenowa realizowana w firmie (na jakim poziomie w porównaniu do cen konkurentów będą kształtować się ceny Twoich produktów) .........................................................................
c. Relacja cen produktów w porównaniu do ich jakości: .............................................................
d. Sposób ustalanie marży (zysku): ..........................................................................................
e. Sposób ustalania cen na poszczególne produkty - w załączniku należy przedstawić kalkulację cen wybranych, najbardziej charakterystycznych dla Twojej oferty rynkowej, produktów lub/i usług (minimum 3) .........................................................................................................................

Produkt (usługa) Metoda wyznaczania ceny
1 ..................................................... .......................................................
2 .................................................... .......................................................
3 .................................................... .......................................................
f. Rabaty stosowane wobec odbiorców produktu ..........................................................
3. Dystrybucja
a. Rodzaj stosowanej dystrybucji produktów firmy na rynek: ......................................
b. Lokalizacja firmy - należy uzasadnić wybór i podać rodzaj własności do lokalu (własny, wynajmowany, itp.) ..................................................................
c. Wewnętrzny i zewnętrzny wygląd firmy - charakterystyka i uzasadnienie
........................................................................................................................................
d. Czy lokal/sklep ma przyciągnąć pożądany typ konsumentów (wystrój zewnętrzny, wnętrze, szyld oświetlenie, kolory ścian i wyposażenia, okna wystawowe, inne elementy - jakie) ...........

4. Promocja
Plan działań promocyjnych firmy na okres: ................. 20 r. - .................... 20 r.
(wszystkie informacje należy podać w rozbiciu na poszczególne miesiące)
Planowane roczne przychody firmy: ..................................zł
Roczny budżet promocyjny formy:.....................................zł

Kolejne miesiące
Planowane
przychody
Zakładany budżet
Środek promocji
Obszar 
oddziaływania 
promocji
Cele jakie ma 
osiągnąć promocja
...VI. PLANY SPRZEDAŻY
Prognoza przychodów firmy na okres:   ..................... 20   r. - ..................... 20   r (wszystkie informacje należy podać w rozbiciu na poszczególne miesiące)

                                                PROGNOZA PRZYCHODÓW FIRMY

Kolejne
miesiące
Przewidywane 
wydarzenia na rynku mogące 
wpłynąć na wielkość sprzedaży 
firmy
Metoda
obliczenia 
poziomu przychodów
miesięcznych
Stopień realizacji 
założonej rocznej
wielkości sprzedaży
(w %)
Całkowite przychody 
firmy w danym 
miesiącu (w zł.)


· Całkowite przychody firmy na okres od  ................. do .................... wynoszą ............. zł

VII. TECHNICZNY PLAN DZIAŁANIA
1. Jakimi metodami będziesz wytwarzać produkty /usługi/ w swojej firmie (np. jeżeli masz działać w handlu jak zorganizujesz rozprowadzenie towarów na rynku). Opisz sposób produkcji - poszczególne fazy procesu produkcyjnego: sprzedaż lub świadczenie usług i ustal, czy będą one wystarczająco nowoczesne w porównaniu z metodami jakie stosują konkurenci
.............................................................................................................................................
2. Przedstaw dalszy rozwój swojej działalności gospodarczej w aspekcie unowocześnienia swojego produktu /usługi/ i rozszerzenia oferty rynkowej ...................................................
3. Określ możliwości produkcyjne w zależności od zdolności produkcyjnej /usługowej/ własnego aparatu usługowego, współpracy z innym firmami oraz możliwościami zaopatrzenia w surowce, materiały towary (wielkość produkcji powinna zabezpieczać ustaloną wielkość sprzedaży). Podaj możliwości produkcyjne /sprzedażowe/ początkowe oraz możliwości     zwiększenia produkcji /sprzedaży/ w przyszłości .............................................
4. Plan nakładów inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w pierwszych latach działalności gospodarczej. Należy podać rodzaj nakładu inwestycyjnego, termin rozpoczęcia i zakończenia inwestycji, wartość nakładu oraz stawkę amortyzacyjną. Należy zaznaczyć jakie środki trwałe i wyposażenie będzie potrzebne do uruchomienia działalności i jej realizacji szczególnie w pierwszym roku działalności gospodarczej (dla środków trwałych należy podać ich wiek, stopień zużycia  w % określić stan techniczny oraz ewentualne plany ich wymiany czy unowocześnienia wraz z kosztami). Należy określić także ich prawo własności (np. leasing, własność prywatna, umowa użyczenia, dzierżawa, najem);
- budynki (lokal firmowy) ..................................................
- maszyny ..................................................
- narzędzia ..................................................
- meble i sprzęt biurowy ...................................................
- środki transportu ...................................................
- inne .........................................................
5. Czy na rynku istnieją odpowiednie źródła zaopatrzenia w środki trwałe, surowce, materiały i towary niezbędne do funkcjonowanie firmy? Czy są one łatwo dostępne; czy ich ceny mogą być negocjowalne; czy istnieją alternatywne źródła dostaw materiałów zaopatrzeniowych /towarów/?
.............................................................................................................................................
Wyszczególnij potrzebne urządzenia, surowce, towary oraz dokonaj charakterystyki ich dostawców ..................................................................................
6. Jakie wymagania prawne i administracyjne trzeba spełnić przed podjęciem działalności w wybranej branży (niezbędne pozwolenia, atesty, szkolenia, itp.) Przedstawia działania jakie zostały podjęte na rzecz wymagań prawnych i administracyjnych związanych z zainicjowaniem działalności gospodarczej...........................................................
7. Zadania jakie przedsiębiorca zamierza podjąć z zakresu poprawy warunków pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa oraz higieny pracy. Należy podać wysokość nakładów na w/w cele (miesięczne i roczne....................................................

VIII. PLAN ZATRUDNIENIA
1. Ilość pracowników ( poza właścicielem) niezbędna do prawidłowego funkcjonowania firmy
.............................................................................................................................................
2.  Osoby współpracujące ................................................................
3. Posiadane kwalifikacje i doświadczenie właściciela firmy i osób współpracujących (przydatne, konieczne w planowanej działalności gospodarczej).................................
4. Planowana wielkość zatrudnienia w pierwszym roku działalności
- stanowiska pracy zajmowanie przez pracowników ...............................................................
- obowiązki i odpowiedzialności pracowników ..........................................................................
- wymagane kwalifikacje zawodowe i umiejętności (konieczne, przydatne) .................................
5. Usługi obce z jakich będzie korzystać firma (np. konsultacje prawne, prowadzenie księgowości...................................
6. System płac w firmie (pensje, prowizje, akord, wysokości najniższego i najwyższego wynagrodzenia) ....................................................................................................................
·  forma zatrudnienia pracowników (umowa o prace, umowa o dzieło, umowa zlecenie) ...........
7. Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne (ZUS), Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych z tytułu zatrudnienia pracowników (należy podać kwotę miesięczną oraz kwotę roczną dla zatrudnionych pracowników) ........................
8. Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne (ZUS) i Fundusz Pracy opłacanych przez właściciela firmy za siebie oraz osoby współpracujące (należy podać kwotę miesięcznie oraz przewidywaną kwotę roczną.....................................................................................
9. Inne sposoby motywowania pracowników w firmie (dodatkowe urlopy i nagrody, specjalistycznie szkolenia itp.) ...................................................................................

XI. PLAN FINANSOWY
Część I:    KAPITAŁ POTRZEBNY DO URUCHOMIENIA PRZEDSIĘWZIĘCIA
W  tej części planu finansowego należy uwzględnić zarówno wydatki sfinansowane własnymi środkami finansowanymi jak i środkami pochodzącymi z innego źródła (np. pożyczki, kredyty)
1. Koszty początkowe (należy wymienić wszystkie przewidywane wydatki związane z uruchomieniem przedsięwzięcia, a więc niezbędne do rozpoczęcia działalności)
a. Koszty założenia i rejestracji firmy ..........................
b. Wydatki na środki obrotowe ...........................
   - zakup surowców, materiałów
   - zakup towarów handlowych
   - zakup materiałów biurowych
   - pozostałe wydatki
c. wydatki na środki trwałe i wyposażenie firmy ....................
   - nieruchomości (zakup lub wynajem)
   - maszyny i urządzenia (produkcja, handel, usługi)
   - sprzęt biurowy
   - środki transportu
   - inne
d. Wydatki związane z remontem, adaptacją lokalu firmy ......................

· Razem: koszty początkowe .........................

2. Koszty poniesione w pierwszym miesiącu działalności
a. wydatki związane ze sprzedażą: .........................
   - zakupy surowców, materiałów, towarów, itp.
   - promocja i reklama
   - koszty transportu
   - inne
b. wydatki administracyjne...........................
- wynagrodzenia pracowników
- świadczenia na rzecz pracowników (ZUS)
- wydatki na ubezpieczenie społecznie właściciela (ZUS)
- wydatki związane z obsługą biurową firmy
- podatki lokalne (od nieruchomości, środków transportu)
- koszty naprawy środków trwałych
- rata leasingowa/dzierżawa
- ubezpieczenie majątkowe
- inne
c. wydatki na obsługę zadłużenia (pożyczki, kredyty)............................
· Razem: koszty działalności w pierwszym miesiącu ..................................

3. Kapitał potrzebny do uruchomienia działalności ...................
- koszty początkowe ( suma pkt. 1) ..............................
- koszty pierwszego miesiąca działalności ( suma pkt. 2)...........................
- rezerwa: 10%-15% (suma kosztów z pkt. 1 i pkt. 2)..................................
· RAZEM : POTRZEBNY KAPITAŁ: ......................................

Otrzymana kwota kapitału niezbędnego do uruchomienia przedsięwzięcia powinna znajdować pokrycie w środkach własnych jakimi dysponuje osoba wypełniająca biznesplan, środkach uzyskanych ze sprzedaży w pierwszym miesiącu działalności oraz środkach uzyskanych ze źródeł obcych (pożyczek ,kredytów)

Część II:    ANALIZA FINANSOWA – BILANS NA DZIEŃ OTWARCIA

Aktywa
Pasywa
Wyszczególnienie
Suma
Wyszczególnienie
Suma
1.   Aktywa trwałe:
-Wartości niematerialne i prawne
-Środki trwałe: grunty, budynki i budowne, środki transportu
-Długotrwałe aktywa finansowe

2.   Aktywa obrotowe:
-zapasy materiałów, produktów i towarów
-krótkoterminowe aktywa finansowe
-środki pieniężne w kasie
-środki pieniężne w banku

1.     Kapitały własne (właściciela)

2.   Zobowiązania długoterminowe:
-kredyty na pow. 1 rok
-pożyczki na pow. 1 rok

3.  Zobowiązania krótkoterminowe:
-kredyty krótkoterminowe
-pożyczki krótkoterminowe
 


RAZEM AKTYWA
........................
RAZEM PASYWA
.......................

·  bilans otwarcia powinien uwzględniać zakupy (w tym ze środków z pożyczki i kredytu dokonane przez przedsiębiorcę w celu rozpoczęcia działalności gospodarcze)

Część III:    ZESTAWIENIE STRAT I ZYSKÓW - RACHUNEK WYNIKÓW DLA PIERWSZEGO ROKU DZIAŁALNOŚCI FIRMY
1. PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ...........................
- ze sprzedaży
- inne przychody
RAZEM
2. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ...................................
- zakupy surowców, materiałów produkcyjnych
- zakupy towarów handlowych
- wynagrodzenia pracowników
- świadczenia na rzecz pracowników (ZUS, FG,FGŚP)
- wydatki związane z obsługa biurową firmy
- koszty transportu
- usługi obce
- podatki lokalne
- ubezpieczenia majątkowe
- promocja i reklama
- odsetki z tytułu zadłużeń (pożyczki, kredyty)
- amortyzacja
- pozostałe koszty ( należy wyszczególnić)
RAZEM
3. ZYSK BRUTTO Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ [1 minus 2] ...............................
4. UBEZPIECZNIA SPOŁECZNE (ZUS) WŁAŚCICIELA ...........................
5 PODSTAWA OPODATKOWANIA [3 minus 4] ..............................
6. PODATEK DOCHODOWY ..................................
7. ZYSK NETTO [5 MINUS 6] ................................
8. SPŁATA ZADŁUŻENIA ( BEZ ODSETEK) .............................
9 ZYSK ROZPORZĄDZALNY (POZOSTAŁY) [7 minus 8] ...................................

A: Należy określić rodzaj opodatkowania działalności gospodarczej oraz sposób ewidencji księgowej. Proszę uzasadnić wybór.
a. karta podatkowa
b. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
c. opodatkowanie na zasadach ogólnych

Część IV: DOCHÓD DO ZAINWESTOWANEGO KAPITAŁU
Należy podać dane dla okresu pierwszego roku działalności gospodarczej (wszystkie dane dotyczą okresu rocznego):

A: Zysk rozporządzalny (zysk netto pomniejszony o spłatę zadłużenia) ...........................
B: Kapitał właściciela (suma zainwestowana w firmę z wyłączeniem środków uzyskanych z obcych źródeł) .................
C: Wynagrodzenie alternatywne (wynagrodzenie, jakie mógłby otrzymać właściciel pracujący gdzie indziej zamiast we własnej firmie) ................................
D: Zysk alternatywny - zysk jaki można uzyskać inwestując sumę kapitału (podaną w punkcie B) w inne do realizacji przedsięwzięcia gospodarcze (ewentualnie zysk alternatywny można porównać do terminowej lokaty bankowej) ..............................

                                             Odpowiednie dane należy podać do wzoru:

Dochód od   ................           zysk rozporządzalny minus wynagrodzenie właściciela     
zainwestowanego =--------------------------------------------------------------------- x 100  kapitału                                    kapitał właściciela

Dochód od                .................zł. minus  .................zł.
zainwestowanego= ------------------------------------------------ x 100 - ..................%
kapitału                               ............. zł                

Otrzymany wynik (wartość wyrażoną w % należy przeliczyć na zł.) należy porównać z wielkością zapisaną w punkcie D. Jeśli dochodów od zainwestowanego kapitału jest wyższy od zysku możliwego do realizacji gdzie indziej lub odsetek bankowych – rozważany projekt jest nieopłacalny. 
ZYSK ALTERNETYWNY    ........................................... zł.

DOCHÓD Z ZAINWESTOWANEGO KAPITAŁU     ........................................... zł.

Część V: PRÓG RENTOWNOŚCI (BEP)
Próg rentowności (BEP) – minimalna wartość  sprzedaży i ilość sprzedaży jaką należy osiągnąć, aby poniesione pierwotnie nakłady inwestycyjne – wyrażone przez koszty stałe – zwróciły się.
KS – koszty stałe
KZ – koszty zmienne
JK – koszty zmienne w przeliczeniu na jednostkę towaru
C – cena towaru

Próg rentowności produkcji wg wartości - minimalna wartość sprzedaży

                           KS

BEP =
                      (C – JKZ)

1. Podaj rok i miesiąc w którym zwrócą Ci się całkowite koszty (Przychód = Koszty)......................
2.  Podaj wartość przychodów całkowitych, przy których nastąpi ich zrównanie z poniesionymi kosztami całkowitymi .........

Część VI: PRZEPŁYW GOTÓWKI W FIRMIE
Należy ustalić budżet gotówki dla firmy, dla każdego z 12 miesięcy. Bilans końcowy jednego miesiąca jest bilansem początkowym kolejnego. Jeżeli bilans dla któregoś miesiąca będzie ujemny powinieneś się na ten okres postarać o dodatkowe fundusze dla firmy np. kredyt.

WYSZCZEGÓLNIENIE

Poszczególne miesiące

I
II
III
....
XI
XII
1. Przewidywane wpływy
Gotówka: czyli bilans otwarcia


Dodać: Przewidywane wpływy


RAZEM GOTÓWKA W FIRMIE


2. Przewidywane wydatki
zakupy


wynagrodzenia


wydatki biurowe


reklama


......


podatki


Rezerwa bilansu na dany miesiąc 
(10% bilansu otwarcia)


RAZEM WYDATKI GOTÓWKI OGÓŁEM


3. Bilans końca miesiąca (1 – 2)
Nadwyżka wpływów nad wydatkami


Nadwyżka wydatków nad gotówką