wtorek, 25 września 2012

dotacje unijne i nie tylko ... bezpłatna pomoc oferowana przez Punkty Informacyjne o FE


Rozmowa z Arkadiuszem Szymczykkonsultantem w Punkcie Informacyjnym o Funduszach Europejskich w Nowym Targu
1. Jakie są główne zadania Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich
w Małopolsce działającego w Nowym Targu?
Punkty Informacyjne o Funduszach Europejskich w Małopolsce działają w ramach struktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Nasza działalność jest finansowana przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013. W Polsce jest ponad sto taki Punktów, a w woj. małopolskim funkcjonuje ich pięć. Jeden jest zlokalizowany w Krakowie i jest on nazywany Głównym Punktem Informacyjnym. Pozostałe to Lokalne Punkty Informacyjne: Chrzanów, Nowy Sącz, Nowy Targ i Tarnów. Informacje związane z działalnością Punktów są dostępne na stronie www.fundusze.malopolska.pl w zakładce „Punkty Informacyjne”.

siedziba nowotarskiego Punktu Informacyjnego autor : UMWM 

2. Główne zadania punktów to ...:
Naszym głównym zadaniem jest informowanie wszystkich zainteresowanych o możliwości wsparcia danego pomysłu/projektu przy wykorzystaniu środków pochodzących z Funduszy Europejskich. Każdy chętny do pozyskania środków z Unii Europejskiej może u nas zasięgnąć wiedzy na ten temat dzwoniąc, pisząc e-mail lub odwiedzając nasz Punkt osobiście. Nasi konsultanci udzielają także informacji o zasadach, wytycznych i procedurach dokonywania wyboru projektów do dofinansowania. Informujemy także o tym jak, po podpisaniu umowy o dofinansowaniu projektu, zrealizować go a następnie rozliczyć. Można u nas uzyskać doradztwo w sprawie przygotowania wniosku o płatność albo przygotowania się do kontroli projektu. Wszystkie usługi świadczone w Punktach Informacyjnych są bezpłatne.

3. Działacie Państwo również poza nowotarską siedzibą?
Nasze zadania związane z informowaniem o możliwości wsparcia z Funduszy Europejskich oraz o efektach tego procesu, realizujemy także na zewnątrz Punktu. W ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych odwiedzamy urzędu gmin, w których pełnimy dyżury informacyjne skierowane dla mieszkańców. Tego typu konsultacje pozwalają dotrzeć do osób, które nie zawsze mogą z nami skontaktować się bezpośrednio w siedzibie Punktu. Ważnym elementem naszej działalności jest także udział w konferencjach, targach, wydarzeniach plenerowych. Podczas tego typy inicjatyw mamy możliwość dotarcia do szerokiej rzeszy ludzi z informacją o Funduszach Europejskich oraz o samych Punktach Informacyjnych.

Realizujemy również własne projekty związane z pracą „w terenie”. Od 2011 roku wędrujemy w sierpniu po Małopolsce w ramach akcji "Fundusze Europejskie na małopolskich szlakach turystycznych”, podczas której poszerzamy wiedzę o Funduszach Europejskich i samej Unii Europejskiej wśród turystów odwiedzających nasze województwo. W tym roku odwiedziliśmy m.in. Morskie Oko, Ojcowski Park Narodowy, Zamek w Nowym Wiśniczu oraz Jaworzynę Krynicką. Rokrocznie organizujemy konkursy skierowane m.in. do uczniów szkół ponadgimanzjalnych lub studentów. Tematyka związane jest z informowaniem o efektach wsparcia z Unii Europejskiej w Małopolsce.
Ważnym zadaniem realizowanym przez konsultantów Punktów są szkolenia, spotkania informacyjne oraz konferencje dla przyszłych lub obecnych beneficjentów. Najczęściej tematami są nabór do konkretnego Działania w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, realizacji oraz rozliczanie projektów z Programów Operacyjnych oraz spotkania omawiający już konkretny obszar wsparcia (np. dotacje na otwarcie działalności, na działalność innowacyjną bądź dla osób powyżej 50 roku życia).

4. Czy ma Pan wiedzę czy po 2013 roku będzie również możliwość skorzystania z dotacji na otworzenie własnej działalności gospodarczej?
Obecnie trwają w instytucjach Unii Europejskiej prace nad ostatecznym kształtem budżetu Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Do czasu finalnego rozstrzygnięcia podziału środków między poszczególne kraje nie będzie wiadomo ile ostatecznie środków przypadnie Polsce. Oczywiście trwają już ustalenia na jakie obszary będą przydzielane środki, ale są to określenia dosyć obszerne, typu: rozwój innowacyjności, ochrona środowiska, rozwój obszarów miejskich itp. Po ustaleniu budżetu i przyjęciu przez władze polskie poszczególnych dokumentów określających strategię przydzielania środków z Unii Europejskiej na lata 2014-2020 będzie wiadomo czy, ile i jak będą przyznawane środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

W tym miejscu należy pamiętać, iż jeszcze w tej perspektywie finansowej Unii Europejskiej (lata 2007-2013) są dostępne środki na otwarcie własnej działalności gospodarczej. Najpopularniejszy Program w tym obszarze to Program Operacyjny Kapitał Ludzki i Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. W wielu województwach w końcówce 2012 roku i jeszcze w 2013 roku będą organizowane nabory w ramach tego Działania. W Małopolsce Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie wybrał instytucje (tzw. Operatorów) realizujących projekty wsparcia dla osób chcących otworzyć własny biznes. Taka lista Operatorów dostępna jest na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w pliku "Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej”. Osoba starająca się o wsparcie w tym Działaniu nie mogła w ciągu ostatnich 12 miesięcy prowadzić działalności gospodarczej oraz musi spełnić warunki określone przez Operatora. Większość Operatorów dopuszcza do udziału w projekcie osoby w wieku do 25 lat, powyżej 50 lata lub/i osoby niepełnosprawne. Pełne informacje można uzyskać w biurach konkretnych Operatorów.

Dodatkowo w ramach Działania 6.2. PO KL zostały uruchomione środki na pożyczki, które są przyznawane osobom otwierającym swoją działalność gospodarczą. Obecnie trwa proces wyłania instytucji, która udzieli takiego wsparcia. Szczegółowe informacje można uzyskać m.in. w Punktach Informacyjnych o Funduszach Europejskich w danym województwie lub na stronie WUP Kraków.

5. Jak Pan ocenia świadomość społeczeństwa jeśli chodzi o wiedzę z zakresu dotacji unijnych?
Pracując ponad 3 lata w Punkcie Informacyjnym zauważyłem, że wiedza związana z możliwościami wsparcia z Unii Europejskiej podnosi się w naszym społeczeństwie. Coraz więcej osób, które odwiedzają nasz Punkt, przychodzi już z konkretnym Działaniem i Programem Operacyjnym, z którego chcą pozyskać środki. Oznacza to, że orientują się w możliwościach jakie daje Unia a ich potrzeba jest związana z pozyskaniem bliższych informacji, które pozwolą im rozpocząć proces ubiegania się o środki.
Jest też wiele osób, które przychodzą do nas z bardzo dużą wiedzą i potrzebują rozstrzygnięcia wątpliwości związanych już z bardzo szczegółowym problemem związanym z aplikowaniem o środki unijne. Nie zawsze są to osoby realizujące już wcześniej jakiś projekt.
Wiele osób nadal jednak potrzebuje pełnej informacji o tym skąd można pozyskać środki z Unii Europejskiej. Ważne jest dla nich to, że w takim miejscu jak nasz Punkt, mogą sprawdzić informację, których zdobycie wymagałoby odwiedzin na stronach internetowych lub w siedzibach kilku instytucji.

6. Czy udając się do Punktu w Nowym Targu przeciętny „zjadacz chleba” dowie się skąd uzyskać dotację na otworzenie własnej działalności gospodarczej?
W naszym Punkcie Informacyjnym każdy zainteresowany otrzyma informację na temat możliwości uzyskania wsparcia z środków Unii Europejskiej na otwarcie nowej działalności gospodarczej. Obecnie trzeba mieć świadomość, że pula pieniędzy z budżetu unijnego jest mniejsza, ale nadal są dostępne środki na własny biznes.

Osoby zainteresowane prowadzeniem działalności gospodarczej polegającej na opiece dziećmi do lat 3 mogą w tej chwili starać się o wsparcie w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (MRPO). W tym Programie w Działaniu 6.4. Infrastruktura opieki nad dziećmi do lat 3 trwa nabór wniosków. O wsparcie mogą się ubiegać już istniejące mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa, które zrealizują projekt na terenie Małopolski. Wsparcie z Unii Europejskiej wynosi 100 tys. – 800 tys. złotych a maksymalny poziom dofinansowania to 60%. W ramach tego Działania można budować, przebudowywać, rozbudowywać i modernizować obiekty infrastruktury opieki nad dziećmi do lat 3 lub/i zakupywać wyposażenie tych obiektów. Nabór rozpoczął się 28 sierpnia 2012 i jest otwartym. Szczegółowe informacje na stronie www.fundusze.malopolska.pl w zakładce „Małopolski Regionalny Program Operacyjny” i dalej „Nabory”.

Oprócz wspomnianego już Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki osoba otwierająca działalność gospodarczą, w postaci mikroprzedsiębiorstwa, na terenie wiejskim może starać się jeszcze o wsparcie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). Mikroprzedsiębiorstwo jest to firma zatrudniająca mniej niż 10 osób na pełnych etatach oraz mająca roczne obroty lub roczną sumę bilansową nie przekraczającą 2 mln EUR. W tym Programie dla osób ubezpieczonych na KRUS i korzystających z unijnych dotacji w postaci płatności bezpośrednich wsparcie jest przyznawane w działaniu 311 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej. Można uzyskać tutaj wsparcie do 100 tys. zł a dofinansowanie wynosi 50% kosztów kwalifikowanych. Obecnie możliwość składania wniosków w ramach tego Działania istnieje poprzez Lokalne Grupy Działania (LGD), które funkcjonują na terenie Małopolskim. Znaleźć odpowiednią dla swojego terenu zamieszkania Grupę można tutaj.

Osoby ubezpieczone w ZUS mogą w PROW skorzystać z wsparcia w ramach Działania 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. Tutaj wsparcie wynosi do 100 tys. zł przy stworzeniu od 1 do mniej niż 2 miejsc pracy, do 200 tys. zł – od 2 do mniej niż 3 miejsc pracy oraz 300 tys. zł – co najmniej 3 miejsc pracy. Osoba zakładająca firmę po momencie złożenia wniosku o dofinansowanie może starać się o wsparcie do 100 tys. zł. W tym działaniu dofinansowanie wynosi 50% kosztów kwalifikowanych. W tym Działaniu możliwość ubiegania się o środki jest poprze Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Krakowie oraz Lokalne Grupy Działania. Szczegółowe informacje na temat obu tych działań można uzyskać m.in. odwiedzając stronę Agencji.

Osoby zainteresowane wsparcie na otwarcie lub rozwój działalności gospodarczej mogą także korzystać z preferencyjnych kredytów lub pożyczek finansowanych z Unii Europejskiej. Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP) w ramach środków z MRPO przyznało kilku instytucjom w Małopolsce pieniądze na udzielanie tego typu wsparcia. Na stronie MCP w zakładce „Fundusze pożyczkowe i doręczeniowe” dostępna jest aktualna lista z danymi instytucji, gdzie można się starać o preferencyjne zwrotne wsparcie.

akcja "FE na małopolskich szlakach turystycznych" - Morskie Oko, sierpień 2012 autor: UMWM

7. Gdzie można znaleźć informacje nt aktualnych projektów z których mieszkańcy Małopolski mogą skorzystać np. ze szkoleń.
Wcześniej wskazałem kilka miejsc i adresów, w których można znaleźć informację na temat wsparcia na otwarcie działalności gospodarczej. Ważnym źródłem informacji jest główna strona Funduszy Europejskich. Tam znajdują się informacje o wszystkich Programach Operacyjnych i aktualnych naborach.
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach dofinansowanych ze środków europejskich mogą odwiedzić tę stronę, która jest największą wyszukiwarką szkoleń dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Dla osób zainteresowanych szkoleniami z Małopolski źródłem informacji mogą być strony: www.pociagdokariery.pl lub www.pokl.wup-krakow.pl. Chętni do wzięcia udziału w szkoleniach e-learningowych mogą znaleźć przydatne informacje na tej stronie.

Wszystkich zainteresowanych pozyskaniem środków z Funduszy Europejskich zapraszamy do naszych Punktów Informacyjnych.
Punkt Informacyjny Fundusze Europejskie Nowy Targ
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Al. 1000-lecia 35
34-400 Nowy Targ
Tel: (18)266 13 71, 
Tel. /fax.: (18) 266 13 72