niedziela, 27 kwietnia 2014

diagnoza społeczno (- zawodowa) ... co powinna zawierać

Diagnoza społeczna - oznacza rozpoznanie zjawisk określanych jako problemy społeczne, a więc stanów wywołujących niepokój, którym towarzyszy zmiana.
To badanie stanu społeczeństwa i procesów w nim zachodzących.
Określana jest jako pierwszy etap pracy socjalnej z jednostką, rodziną, grupą i społecznością, której celem jest poprawa funkcjonowania podmiotu.
Diagnoza obejmuje zebrane opinie w trakcie procesu pomocowego - wynik indywidualnej obserwacji postępu klienta (opinie specjalistów, ankiety, obserwacja, zgłaszane sugestie)


Co powinna zawierać:


Zidentyfikowanie problemów klienta: należy wskazać wszystkie problemy klienta (zg. z art 7 ustawy o pomocy społecznej tj. 1) ubóstwa, 2) sieroctwa,3) bezdomności; 4) bezrobocia; 5) niepełnosprawności; 6) długotrwałej lub ciężkiej choroby; 7) przemocy w rodzinie; 7a) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi; 8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; 9) bezradności w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; 11) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą; 12) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; 13) alkoholizmu lub narkomanii; 14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej; 15) klęski żywiołowej lub ekologicznej. 

W przypadku wieloproblemowości należy wskazać dominujące problemy, które w pierwszej kolejności będą podlegały rozwiązaniu w ramach umowy z klientem

Wskazanie współzależności między problemami

Określenie przyczyn oraz zdefiniowanie czynników powodujących występowanie problemu

Wskazanie czasu korzystania z pomocy społecznej (ostatnie 3 lata)

Opis i ocena sytuacji osób/rodzin, które korzystają z pomocy społecznej, jednocześnie uwzględniając ich mocne strony i ograniczenia oraz inne przyczyny, które wpływają na sytuację klienta i jego stan

Zbadanie gotowości klienta do rozwiązanie problemu /problemów - zebranie pomysłów klienta na sposoby rozwiązania trudnej sytuacji

Czynniki sprzyjające i utrudniające rozwiązanie problemu klienta oraz posiłkowanie się diagnozami innych specjalistów