wtorek, 29 kwietnia 2014

ankieta diagnozy społeczno - zawodowej ... co powinna zawierać

Żeby stworzyć diagnozę społeczno - zawodową musimy gdzieś zawrzeć swoje spostrzeżenia. Tworzymy więc ankietę - nazwijmy ją ankieta diagnostyczna. O ile cała diagnoza jest pewnym procesem, to ankieta jest częścią tegoż procesu.Co powinna zawierać ankieta:

Analizę cech społecznych klienta

* wiek

* skład rodziny klienta 
(pełna, niepełna, wielodzietna)

* stan cywilny

* wykształcenie

* aktywność zawodowa i życiowa 
(pracuje, pracuje dorywczo, bezrobotny, uczy się, studiuje, na emeryturze, na rencie)

* ścieżkę edukacyjną
(poziom wykształcenia, poziom wiedzy i kompetencji zawodowych, motywacja do dalszego kształcenia, formy samokształcenia)

* kwalifikacje i umiejętności zawodowe
(ukończone kursy i szkolenia, przydatność kwalifikacji i umiejętności na rynku pracy, aktualność, atrakcyjność kwalifikacji, gotowość do aktywizacji zawodowej)

*doświadczenie zawodowe
(przebieg zatrudnienia, stanowiska pracy, udokumentowany staż pracy, sposób rozwiązania stosunku pracy, długość pozostawania bez pracy)

*umiejętności związane z poszukiwaniem zatrudnienia
(poziom umiejętności w zakresie aktywnego poszukiwania zatrudnienia, w zakresie przygotowania dokumentów aplikacyjnych, w zakresie rozmowy kwalifikacyjnej, autoprezentacji, wyszukiwania dostępnych ofert zatrudnienia)

* motywacja
(czynniki motywujące do pracy, system wartości a praca, działania osłabiające motywację)

Analiza kompetencji społecznych
w tym: umiejętności zachowania się w sposób asertywny, poziom radzenia sobie z emocjami, poziom umiejętności postępowania w sytuacjach konfliktowych i ich rozwiązywania, umiejętności stawiania sobie celów i ich osiągania, podejmowanie decyzji, radzenie sobie z niepowodzeniami, adaptowanie się do nowego otoczenia

Analiza kompetencji wychowawczych
w tym: umiejętności karania bez krzywdzenia, chwalenie dzieci, komunikacja, wyrażanie wzajemnych uczuć, zachęcanie dziecka, radzenie sobie z agresją u dzieci, rozwiązywanie i zapobieganie problemom szkolnym, twórcze spędzanie czasu z dzieckiem, motywowanie do nauki i podejmowania działań dodatkowych